ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ - ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

  1. Αρχικά συντάσσουμε ένα κτιριολογικό πρόγραμμα, σε συνεργασία με τον πελάτη μας, στο οποίο καταγράφουμε τα χαρακτηριστικά των μελλοντικών χρηστών του κτίσματος, τις ιδιαίτερες ανάγκες και προτιμήσεις τους, το όραμά τους. Ακολούθως αναζητούμε εναλλακτικές προτάσεις, σε μορφή προσχεδίων-προμελετών υπό κλίμακα, στηριζόμενοι στο κτιριολογικό πρόγραμμα και με βάση τις ισχύουσες διατάξεις και την επιστημονική μας προσέγγιση.
  2. Η θέση του οικοπέδου, ο προσανατολισμός του και τα χαρακτηριστικά του δομημένου και φυσικού περιβάλλοντος καθορίζουν κάθε φορά τα κριτήρια για τη χωροθέτηση του κτίσματος, καθώς και για τη μορφολογική και αισθητική του ένταξη σε αυτό.
  3. Μετά την επιλογή από τον πελάτη μας της προμελέτης που τον ικανοποιεί και τον καλύπτει, προβαίνουμε στη σύνταξη αρχικά οριστικής μελέτης αρχιτεκτονικών, η οποία συνοδεύεται με τρισδιάστατη φωτορεαλιστική απεικόνιση (3d) του κτίσματος και του περιβάλλοντα χώρου με εφαρμογή Computer Aided Design (CAD) συστημάτων που διαθέτουμε.
  4. Στη συνέχεια συντάσσουμε και τις υπόλοιπες οριστικές μελέτες στατικών, ηλεκτρομηχανολογικών, καθώς και μελέτες εφαρμογής με κατασκευαστικές λεπτομέρειες, εφόσον είναι επιθυμητό από τον πελάτη μας.
  5. Ο πλήρης φάκελος των μελετών υποβάλλεται στις αρμόδιες πολεοδομικές ή άλλες απαραίτητες υπηρεσίες για τη χορήγηση της έγκρισης και της άδειας δόμησης του κτίσματος με αποκλειστική ευθύνη του γραφείου μας, χωρίς την καθ’ οιονδήποτε τρόπο απασχόληση του πελάτη μας.
  6. Η επίβλεψη της κατασκευής των οικοδομικών εργασιών για την υλοποίηση του έργου πραγματοποιείται με συνεχή παρακολούθηση και έλεγχό τους μέχρι περατώσεώς του, δηλαδή μέχρι τη φάση που το κτίριο είναι έτοιμο προς χρήση.
  7. Εφόσον είναι επιθυμητό από τον πελάτη μας αναλαμβάνουμε τον πλήρη συντονισμό και την κατασκευή του έργου, υπό μορφή εργολαβίας ή διαχείρισης έργου, αφού διαθέτουμε τα πλέον έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία με τις καλύτερες δυνατές τιμές.